Bezpečnostní informace – spreje

Zde najdete informace o sprejích, o důležitých symbolech označující nebezpečnost, informace o první pomoci, o hašení, zacházení a skladování. Dále také informace o používání ochranných pomůcek, a co dělat když sprej chcete vyhodit.

Může se zdát, že spreje jsou celkem nebezpečná záležitost, ale při dodržování základních pravidel, je práce s nimi bezpečná a bezproblémová.

Všechny spreje jsou označené dle systému GHS (globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií). Chemické symboly nebezpečí jsou piktogramy bezpečnostní klasifikace reprezentující fyzická rizika chemických látek, jejich zdravotní rizika a rizika pro životní prostředí.

Upozornění – každý sprej má svou specifickou recepturu, svůj bezpečnostní list a různou kombinaci symbolů, H a P vět, a níže je uvedený obecný přehled nejpoužívanějších symbolů a vět a obecných pokynů.

Bezpečnostní listy poskytujeme na vyžádání, stačí napsat kterého produktu tento list má týkat. Kontakt praha@molotow.cz . V bezpečnostních listech nenajdete recepturu, nakolik si toto výrobci střeží jako výrobní tajemství.

Význam symbolů použitých na našem sortimentu:

GHS02 hořlavé látky

Hořlavý nebo extrémně hořlavý plyn, popř. hořlavý nebo extrémně hořlavý aerosol. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy.
Zákaz kouření.

GHS07 dráždivé látky

Nebezpečnost pro zdraví/nebezpečný pro ozonovou vrstvu – může vyvolat alergickou kožní reakci nebo vážné podráždění očí. Při požití nebo vdechnutí poškozuje zdraví. Omamná látka, způsobuje ospalost a závratě. Poškozuje životní prostředí. Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

GHS08 látky nebezpečné pro zdraví

Vysoká nebezpečnost pro zdraví.
Může způsobit poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Před použitím si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení. Zamezte vdechování prachu nebo dýmu. Skladujte uzamčené. V případě dýchacích potíží volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

GHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečný pro životní prostředí – toxický pro vodní organismy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte.

GHS05 korozivita

Může způsobit těžké poleptání kůže, poškození očí. Uchovávejte v původním obalu. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít.

Pokyny pro první pomoc

Popis první pomoci

Při nadýchání:
Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.

Při styku s kůží:
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při zasažení očí:
Oči s otevřenými víčky vyplachovat po několik minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.

Při požití:
Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

Důležité telefonní číslo:
Toxikologické informační středisko (TIS) Praha, Na Bojišti 1, Praha 2
Nonstop tel. linka: (+420) 224 91 92 93, (+420) 224 91 54 02

Opatření pro hašení požáru

Hasiva
Vhodná hasiva: Aerosolové dózy ochlazujte vodou.
Nevhodná hasiva: Plný proud vody.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Může se vytvořit explozivní směs plynu a vzduchu.

Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Použít ochranný dýchací přístroj.

Opatření v případě náhodného úniku

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.

Opatření na ochranu životního prostředí:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.
Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Zajistit dostatečné větrání.
Nesplachovat vodou nebo čistícími prostředky, obsahujícími vodu.

Zacházení a skladování

Opatření pro bezpečné zacházení
Chránit před horkem a přímým slunečním světlem.
Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání.
Kontrolovat limit expozice.
Používat jen v dobře větraných prostorách.
Zajišt’ovat větrání u podlahy (páry jsou těžší než vzduch).

Upozornění k ochraně před ohněm a explozí
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
Nádobka je pod stálým tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C.
Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovat na chladném místě. Je třeba dodržet obecné předpisy o skladování tlakových obalů.

Omezování expozice

Všeobecná ochranná a hygienická opatření:

Používejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.
Kontaminované, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
Po práci umýt ruce.
Nevdechovat plyny/páry/aerosoly.
Zamezit styku s očima.
Zamezit styku s kůží a očima.

Ochrana dýchacích orgánů
Při vystavení pracovníků koncentracím výparu nad limit expozice, musí být používány vhodné certifikované respirátory.
Minimální požadavek je polomaska s kombinovaným filtrem třída A1P2, nebo celomaska s venkovním přívodem vzduchu.

Ochrana rukou
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, propustnosti a degradace.
Rukavice při poškození vyměnit.
Lze u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

Ochrana očí
Uzavřené ochranné brýle

Pokyny pro odstraňování

Použitý (nejlépe řádně vyprázdněný) obal nebo obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání a shromažďování nebezpečných odpadů (sběrný dvůr) nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcích předpisů. Nespotřebované zbytky a výrobek zachycený při úniku do absorpčních materiálů se likviduje jako nebezpečný odpad v souladu se zákonem o odpadech.

Metody nakládání s odpady
Doporučení: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

Evropský katalog odpadů
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

H-věty o nebezpečnosti

H-věty jsou standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí. Jsou součástí Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívější R-věty se stejným účelem a obdobným obsahem.

H200 Nestabilní výbušnina.

H220 Extrémně hořlavý plyn.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty pro pokyny

P-věty jsou standardizované pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi. Jsou součástí Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívější S-věty se stejným účelem a obdobným obsahem.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Toxikologické informační středisko (TIS) Praha, Na Bojišti 1, Praha 2. Nonstop tel. linka: (+420) 224 91 92 93, (+420) 224 91 54 02

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Další informace

Údaje jsou založeny na současném stavu našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevytvářejí tak žádné smluvní právní vztahy.

Prohlášení prodejce

Výše uvedené informace jsou na základě našich nabytých znalostí v rámci naší činnosti. Informace uvedené v tomto textu jsou však nezávazné, a nezbavují zákazníka si prověřit vlastní činností, který produkt a jak lze využít na jeho účel aplikace. V rámci našich znalostí nejsme schopni garantovat výsledky, nakolik nejsme přítomni samotné aplikaci u zákazníka při jeho specifických podmínkách aplikace a použitých materiálů – toto je výhradně v kompetenci zákazníka. Prodejce je tímto zbaven odpovědnosti až do prokázání, že projevená závada byla způsobena prodejcem Urban Fine Art s.r.o. – molotow.cz.

Otevírací doba

Pondělí - Pátek : 11:00 - 19:00 Sobota - Neděle : Zavřeno

Oficiální stránky : www.molotow.com
Posloucháme : www.azurit.cz
Obouvá nás : www.rooftop.sk

Kde nás najdete

Plynární 33Praha 7 - Holešovice170 00 Česká RepublikaGPS: 50.107913 14.445514

Kontakty

Email: praha@molotow.cz Phone: +420 776 320 518
© Copyright 2017 Urban Fine Art s.r.o.