Bezpečnostní informace – fixy a náplně Molotow

Zde najdete informace o fixách a náplních v rámci bezpečnosti. Důležité symboly označující jejich nebezpečnost, informace o první pomoci, o hašení, zacházení a skladování. Dále také informace o používání ochranných pomůcek, a co dělat když sprej fixy vyhodit.

Díky výjimce při označování produktů, fixy obsahují minimum informací v rámci bezpečnosti. Do objemu 125ml toto totiž není nutné.

Náplně a Dripsticky jsou však označené dle systému GHS (globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií). Chemické symboly nebezpečí jsou piktogramy bezpečnostní klasifikace reprezentující fyzická rizika chemických látek, jejich zdravotní rizika a rizika pro životní prostředí.

Každá produktová linie má svou specifickou recepturu, svůj bezpečnostní list a různou kombinaci symbolů, H a P vět.

Informace ke konkrétním produktům naleznete zde.

Níže je uvedený obecný přehled nejpoužívanějších symbolů a vět a obecných pokynů.

Je potřeba podotknout, že fixy obsahují tak malé objemy, že se veškerá rizika značně zmenšují, ale není radno toto podceňovat.

Bezpečnostní listy poskytujeme na vyžádání, stačí napsat kterého produktu tento list má týkat. Kontakt praha@molotow.cz . V bezpečnostních listech nenajdete recepturu, nakolik si toto výrobci střeží jako výrobní tajemství.

VÝZNAM SYMBOLŮ POUŽITÝCH NA NAŠEM SORTIMENTU:

GHS02 hořlavé látky

Hořlavý nebo extrémně hořlavý plyn, popř. hořlavý nebo extrémně hořlavý aerosol. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy.
Zákaz kouření.

GHS07 dráždivé látky

Nebezpečnost pro zdraví/nebezpečný pro ozonovou vrstvu – může vyvolat alergickou kožní reakci nebo vážné podráždění očí. Při požití nebo vdechnutí poškozuje zdraví. Omamná látka, způsobuje ospalost a závratě. Poškozuje životní prostředí. Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

GHS05 korozivita

Může způsobit těžké poleptání kůže, poškození očí. Uchovávejte v původním obalu. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít.

Platí pouze pro Permanent Paint černou barvu (fixy 620PP + náplň černou 862105 + Dripstick 10mm 860000 + 2mm 861000, DS 862005, Refill 862105) a SpeedFlow (fixy 4-8mm 367000, 15mm 467000 + 667000, 60mm Masterpiece 767000 a náplň 250ml 691767).

GHS08 látky nebezpečné pro zdraví

Vysoká nebezpečnost pro zdraví.
Může způsobit poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Před použitím si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení. Zamezte vdechování prachu nebo dýmu. Skladujte uzamčené. V případě dýchacích potíží volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Platí pouze pro SpeedFlow chemickou černou (fixy 4-8mm 367000, 15mm 467000 + 667000, 60mm Masterpiece 767000 a náplň 250ml 691767).

GHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečný pro životní prostředí – toxický pro vodní organismy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte.

Platí pouze pro SpeedFlow chemickou černou (fixy 4-8mm 367000, 15mm 467000 + 667000, 60mm Masterpiece 767000 a náplň 250ml 691767).

H-VĚTY O NEBEZPEČNOSTI

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H341 Podezření na genetické poškození.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-VĚTY PRO POKYNY

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P223 Zabraňte styku s vodou.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte vodní, práškový, pěnový nebo CO2 hasicí přístroj.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Důležité telefonní číslo:
Toxikologické informační středisko (TIS) Praha, Na Bojišti 1, Praha 2
Nonstop tel. linka: (+420) 224 91 92 93, (+420) 224 91 54 02

DALŠÍ INFORMACE

Údaje jsou založeny na současném stavu našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevytvářejí tak žádné smluvní právní vztahy.

PROHLÁŠENÍ PRODEJCE

Výše uvedené informace jsou na základě našich nabytých znalostí v rámci naší činnosti. Informace uvedené v tomto textu jsou však nezávazné, a nezbavují zákazníka si prověřit vlastní činností, který produkt a jak lze využít na jeho účel aplikace. V rámci našich znalostí nejsme schopni garantovat výsledky, nakolik nejsme přítomni samotné aplikaci u zákazníka při jeho specifických podmínkách aplikace a použitých materiálů – toto je výhradně v kompetenci zákazníka. Prodejce je tímto zbaven odpovědnosti až do prokázání, že projevená závada byla způsobena prodejcem Urban Fine Art s.r.o. – molotow.cz.

Otevírací doba

Pondělí - Pátek : 11:00 - 19:00 Sobota - Neděle : Zavřeno

Oficiální stránky : www.molotow.com
Posloucháme : www.azurit.cz
Obouvá nás : www.rooftop.sk

Kde nás najdete

Plynární 33Praha 7 - Holešovice170 00 Česká RepublikaGPS: 50.107913 14.445514

Kontakty

Email: praha@molotow.cz Phone: +420 776 320 518
© Copyright 2017 Urban Fine Art s.r.o.